Монгол Улсын Хөгжлийн банк

Бонд гаргагч : Монгол Улсын Хөгжлийн банк  
Баталгаа: Монгол Улсын Засгийн Газар
Санхүүгийн үнэлгээ B1 / BB- 
Төрөл: Reg.S
Үнэ тогтоох өдөр: 2012оны 3 дугаар сарын 14-ны өдөр
Гаргасан өдөр: 2012 оны 3 дугаар сарын 21-ны өдөр
Хугацаа: 5 жил
Хэмжээ: 580 сая ам доллар
Дуусах өдөр: 2017 оны 3 сарын 21-ны өдөр
Хүү: 5.75%
Үнэ: 100
Баримтлах хууль, эрх зүй: Англи Хууль
Бүртгэл: Сингапурын хөрөнгийн бирж
Үнэт цаасны зарилго: Аж үйлдвэр, дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг болон эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдэд санхүүжилт