Экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрийн бус төслүүд

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны “Экспортыг дэмжих талаар зарим арга хэмжээ авах тухай” 239 дугаар тогтоолоор баталсан “Экспортыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн зорилгод нийцэхгүй шалтгаанаар ангилсан төслүүдийн жагсаалт