Тайлан

  • 2016 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан тайлан
  • Аудитлагдсан жилийн тайлан 2016 (Англи)
  • Audit report 2016
  • Investor Presentation
  • Жилийн Тайлан