Хөгжлийн банкны эх үүсвэрийн танилцуулга

2011 оны 11 сарын 30-нд Хөгжлийн банкны МУЗГ-ын баталгаатай 600 сая ам.долларын үнийн дүн бүхий Дунд хугацааны Евро бондын хөтөлбөрийг байгуулж, уг хөтөлбөрийн хүрээнд 20 сая ам.долларын бондыг 1 жилийн хугацаатай болон 580 сая ам.долларын бондыг 5 жилийн хугацаатай арилжаалж, УИХ, ЗГ-аас баталсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлсэн.