Төлөөлөн Удирдах зөвлөл

            МУХБ-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь банкны бодлого стратегийг тодорхойлох, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, банкны зээлийн болон эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах, хяналт тавих, стратегийн удирдамж, зөвлөмж өгөх чиг үүрэгтэй ажилладаг.