Монгол Улсын Засгийн газрын үнэт цаас

Бонд гаргагч: Монгол Улсын Засгийн газар 
Баталгаа: -
Санхүүгийн үнэлгээ: B1 / BB- / B+
Төрөл: 144A / Reg.S
Үнэ тогтоох өдөр: 2012 оны 11 дүгээр сарын 29
Гаргасан өдөр: 2013 оны 1 дүгээр сарын 5 2012 оны 12 дугаар сарын 5
Хугацаа: 5 жил 10 жил
Хэмжээ: 500 сая ам.доллар 1 тэрбум ам.доллар
Дуусах өдөр: 2018 оны 1 дүгээр сарын 5 2022 оны 12 дугаар сарын 5
Хүү: 4.125% 5.125%
Үнэ: 100 100
Баримтлах хууль, эрх зүй: Нью Йоркын хууль
Бүртгэл: Сингапурын Хөрөнгийн бирж
Үнэт цаасны зорилго Аж үйлдвэр, дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг болон эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдэд санхүүжилт