Удирдлагаас гаргасан шийдвэр

  • Хамтарсан Зээлийн Санхүүжилт - ЗГ-ын тогтоол №372
  • Үйлдвэржилтийн Бонд - ЗГ-ын тогтоол
  • ОХУ Гадаад Эдийн Засгийн Үйл Ажиллагааны Банкны Санхүүжилт - ЗГ-ын тогтоол
  • Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Банкны Санхүүжилт - ЗГ-ын тогтоол
  • БНХАУ Хөгжлийн Банкны Санхүүжилт - ЗГ-ын тогтоол
  • Дунд Хугацааны Евро Өрийн Бичиг - ЗГ тогтоол