Гүйцэтгэх удирдлагын баг

         Хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх удирдлага нь банкны дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ирлээ. Банкны гүйцэтгэх удирдлага нь Компанийн тухай хуульд зааснаас гадна банкны дотоод дүрэм, журмыг батлах, банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуурыг хангаж ажиллах, зээл болон бусад санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргах, боловсон хүчнийг сонгох, бэлтгэх, сургах бодлогыг тодорхойлох зэрэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 • Б.Батбаяр

  Гүйцэтгэх Захирал

 • Ч.Энхбат

  Тэргүүн дэд захирал

 • Я.Сод-Эрдэнэ

  Дэд Захирал бөгөөд Хяналт, Шалгалт, Тамгын газрын захирал

 • Б.Чойжилжалбуу

  Дэд Захирал бөгөөд Актив, Пассив, Хөрөнгийн Удирдлагын газрын захирал

 • Ч.Мөнхбаяр

  Дэд Захирал бөгөөд Төслийн Санхүүжилт, Зээлийн газрын захирал

 • Г.Дөлгөөн

  Дэд Захирал бөгөөд Эрсдэлийн Үнэлгээ, Удирдлагын газрын захирал